Newsletter

Regulamin

Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MADEX


(„REGULAMIN”)


I. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym "MADEX",

dostępnym pod adresem elektronicznym www.madex-kwiaty.pl.

2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2108 poz. 1025 ze zm.),

2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 147 z

późn. zm.),

3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

• Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w

złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

• Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są

niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

• Sklep - sklep internetowy "Madex" dostępny pod adresem elektronicznym www.madex-kwiaty.pl,

stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez

jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

• Sprzedawca – Madex Magdalena Gregorczyk z siedzibą w Strykowice Błotne 82, 26-700 Zwoleń,

posiadająca NIP: 8111738227, REGON: 360026905,

• Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

• Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym

"Madex".

• Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej

obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

• Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

• Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna

posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

• Dane - dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

• Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

• Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym "MADEX", niezwiązanych

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem. art. 22[1] Kodeksu

cywilnego.

• Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on

Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.

• Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą,

którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

• Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego, określone w niniejszym

Regulaminie.

• Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób

określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

• Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych

Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie

Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.,

• Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający

wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach

określonych w Regulaminie.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym "MADEX"

odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i

przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z

brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści

niniejszego Regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia,


Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu stanowiącą jego integralną część,

Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.

5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z

zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci

Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno

mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".

6. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz

aktywny numer telefonu.

7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji.

Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają

ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą

Sprzedawcy.

9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa

własności intelektualnej Sprzedawcy,

10. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić

funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie

destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o

charakterze bezprawnym.

III. Rejestracja.

1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna,

2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do

złożenia Zamówienia, jakkolwiek umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak

również otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika,

3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać ikonkę"Zaloguj/Załóż

konto", co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą logowanie (dla

zarejestrowanych Użytkowników) i/lub rejestrację Użytkownika,

4. Kliknięcie w ikonkę"Załóż konto" spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu

zawierającą formularz rejestracyjny ("Formularz"),

5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza,

6. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności

oraz zaakceptować postanowienia w nich zawarte,

7. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę"Zarejestruj się", co spowoduje przesłanie

Formularza do Sprzedawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje

automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie

i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

IV. Konto

1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

1. dokonywanie Zamówień,

2. dostęp do stanu i historii Zamówień,

3. zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy,

2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika

podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą (loginem) Użytkownika,

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia

właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego

bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę

oraz cyfrę lub znak specjalny.

4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po

stwierdzeniu naruszenia,

5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego

hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik

powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, oznaczonego

jako"Zapomniałem hasła". Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie

e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła,

6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

V. Zawarcie Umowy

1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.

2. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą


obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę "Zamówienie”. Kliknięcie w przycisk

„kontynuuj” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy, co

Zamawiający niniejszym akceptuje.

4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości oraz

miejsca dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający

posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na swoje Konto.

5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o: Cechach

wybranego przez siebie Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj.

Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest

Zamawiający,

6. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego

Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień,

7. Poprzez kliknięcie w ikonę"kontnuuj"Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie

z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym

Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i

akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym

Regulaminie,

8. Z chwilą kliknięcia w przycisk"kontynuuj"dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a

Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś

Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad

oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego..

9. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności

realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania,

Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

10. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub

pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od

kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi

na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że

Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej

należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z

niemożnością realizacji Zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących

uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od

realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.

12. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać

Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące

Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.

13. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego "MADEX" są fabrycznie nowe, wolne

od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

VI. Modyfikacja Zamówienia

1. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa następująco:

1. na produkty szyte na miarę - do momentu opłacenia zamówienia;

2. na pozostałe produkty (nie szyte na miarę) - w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia

(moment zawarcia Umowy);

2. W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie

wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji

Zamówienia na adres elektroniczny:madex800@gmail.com, wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian,

3. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym

Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

VII. Płatności

1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu

otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Zamawiający może dokonać

Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:

1. za pobraniem - ta forma Płatności oznacza, że Zamawiający dokonuje zapłaty z tytułu Ceny i

Kosztów dostawy Towaru przy odbiorze przesyłki,

2. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: 18 2490 0005 0000 4530 4974 7372, wpisując w tytule

przelewu"numer zamówienia",

3. płatność dotpay.

4. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.


VIII. Realizacja Zamówienia

1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień

odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 16:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni

ustawowo wolne od pracy.

2. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania pełnej Płatności przez

Zamawiającego, zaś w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji Płatności "za pobraniem", Realizacja

Zamówienia następuje w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu.

3. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 2 powyżej,

Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków

Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.

4. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia

dokonania Płatności przez Zamawiającego, lub - w przypadku Płatności "za pobraniem", 30 dni liczonych od

dnia otrzymania Potwierdzenia przez Zamawiającego.

5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca

uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

IX. Warunki oraz Koszty dostawy

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na

terytorium Polski.

2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

3. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy:

1. Kurier – 17,00 zł, w przypadku 100% przedpłaty, czas dostawy średnio w 24h;

2. Kurier – 22,00 zł, w przypadku płatności za pobraniem, czas dostawy średnio w 24h;

4. Przy zamówieniu większej ilości Towarów wielkogabarytowych jednostkowe koszty wysyłki mogą

ulec zmniejszeniu.

5. Sprzedawca informuje, że kurierzy dostarczający paczki wielkogabarytowe mają obowiązek wydania Towaru w

miejscu dostawy, nie mają zaś obowiązku wnoszenia Towaru do domu ani żadnego z budynków i pomieszczeń

wskazanych przez Zamawiającego, co Zamawiający przyjmuje do wiadomości.

6. W zależności od wybranej opcji dostawy koszty dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty

Zamówienia.

7. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie

odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy

Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki

wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

8. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu

fiskalnego, rachunku lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. Wraz z

dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz

odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Paczki wielkogabarytowe wysyłane są wyłącznie na terytorium Polski.

10. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

X. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez

podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14

dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od


umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-

mail Sprzedawcy: madax800@gmail.com


4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z

wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana

była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu -

Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni

od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez

Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zwrotu, który

nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

6. Zamawiający - Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie

później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w

zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.


7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do

momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - Konsumenta dowodu jej

odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.

9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego

z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

10. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie

przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte

na miarę, cięte z metra);

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5. w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i

funkcjonowania.

XI. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania

jest niezgodny z Umową. Zamawiający - Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia

niezgodności przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili

wydania.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić

reklamację Sprzedawcy.

3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja

powinna:

1. zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w Rozdziale XII pkt. 2

niniejszego Regulaminu lub elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: madex800@gmail.com

2. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;

3. zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, rachune, fakturę lub

jakikolwiek inny dowód zakupu);

4. wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem

e-mail;

5. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na

który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując

odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji.Nieustosunkowanie się

Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej

uwzględnieniem.

5. Reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową,

Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad

albo wadę usunie. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest

możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę. Zamawiający nie

może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia

przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

8. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru

z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił


Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada

wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

XII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym

www.madex-kwiaty.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.

2. Sprzedawcą jest Madex Magdalena Gregorczyk z siedzibą w Strykowice Błotne 82, 26-700 Zwoleń

3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres

podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: madex800@gmail.com.

XIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane

korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za

pomocą którego łączy się z siecią Internet.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą

oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

XIV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca- Madex Magdalena Gregorczyk

z siedzibą w Strykowice Błotne 82, 26-700 Zwoleń

2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy

adresu e- mail: madex800@gmail.com

3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, która stanowi

integralną część Regulaminu, i znajduje się na stronie internetowej www.madex-kwiaty.pl.

XV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy

prawa polskiego.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z

alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod

rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim

Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim,

zostały opisane w rozdziale XI pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.

4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów

lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach

Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie. Www.madex-kwiaty.pl

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,

wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na

stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie

zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

1. zmiany zakresu świadczonych usług,

2. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,

3. zmiany sposobów i kosztów dostawy,

4. zmiany funkcjonalności Sklepu,

5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

6. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

9. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

10. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane

przed ich wejściem w życie.

11. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu,

powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale XII pkt. 3 niniejszego Regulaminu,

oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania

oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie

poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także


skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

12. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy,

tj.madex800.gmail.com lub listownie na adres: Madex Magdalena Gregorczyk Strykowice Błotne 82, 26-700 Zwoleń .

13. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta

Użytkownika, w razie:

1. braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 6 miesięcy od dnia utworzenia Konta, w

sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Rozdziału II

pkt. 9 i 10.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego

Regulaminu, pobierz formularz zwrotu.

Wzór protokołu reklamacyjnego, pobierz protokół reklamacyjny.

Oprogramowanie sklepu: Store2help.pl Sklepy Internetowe

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, adipis mauris accumsan.